El propòsit del present decàleg s’inspira i és plenament coincident amb els principis de la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat. Es tracta, per tant, d’avançar en la promoció, protecció i assegurar el gaudi ple i en condicions d’igualtat de tots els drets humans i llibertats fonamentals per part de totes les persones amb discapacitat, i de promoure el respecte a la seva dignitat inherent.

Tenint en compte aquests principis, aquest és el nostre decàleg:

1

Totes les persones tenen dret a l’autonomia personal,

a prendre les seves pròpies decisions i al fet que aquestes siguin respectades. L’autonomia personal és un dret irrenunciable que garanteix la igualtat d’oportunitats a totes les persones, i les administracions tenen l’haver de salvaguardar-lo.

2

Totes les persones tenen dret a exercir la seva llibertat

per desenvolupar les activitats bàsiques, instrumentals i avançades de la vida diària de la manera en què desitgin, i per prendre les decisions que afecten el seu lloc de residència i les persones amb les quals viure, sense que pugui prevaler cap discriminació per la seva condició o circumstància personal o social. També tenen dret a la participació social i política en igualtat de condicions que la resta de les persones. 

3

L’autonomia personal és un dret inherent a la persona,

i, per tant, la capacitat de decidir és un dret individual que ha de protegir-se jurídicament d’imposicions externes a aquesta, i proporcionar-se els suports que siguin necessaris per a la seva seguretat personal i patrimonial.

4

Les administracions i els òrgans que d’ella depenguin han de ser garants del respecte a la dignitat de totes les persones amb discapacitat 

en qualsevol circumstància, promoure la seva igualtat i no discriminació respecte a la resta de la població.
Només salvaguardant aquests principis, estarà garantit el dret a la plena autonomia personal.

5

Cada persona té dret a desenvolupar el seu projecte vital com a membre de ple dret de la societat de la qual forma part.

La seva capacitat d’elecció ha de contemplar-se en el mateix àmbit de drets i obligacions que la resta de la ciutadania. En aquest sentit, la societat ha de proveir les condicions i recursos per a garantir-lo.

6

Per al desenvolupament de l’autonomia personal s’ha de tenir present que les necessitats de caràcter individual són intransferibles i diferents per a cada persona.

El lliure desenvolupament de la persona ha de garantir-se, així com la promoció de la supressió de qualsevol barrera que impedeixi l’exercici dels drets i lliure accés als serveis i entorns comunitaris.

7

L’autonomia personal ha de contemplar l’accés als serveis de promoció de l’autonomia personal de manera personalitzada.

Per a això, és imprescindible que les administracions desenvolupin la normativa i mecanismes necessaris per a la seva regulació sobre la base dels principis d’equitat i justícia social, amb especial atenció a la figura de l’assistent personal com a eina necessària per a la vida autònoma i independent.

8

El dret a l’autonomia personal ha d’observar-se com un bé comú i per aquesta raó concerneix al conjunt de la societat el seu desenvolupament ple.

Des d’aquesta perspectiva, totes les persones som corresponsables de la promoció d’un canvi cultural per a aconseguir una societat més inclusiva que construeixi la seva convivència sobre el respecte als drets humans.

9

L’exercici de la igualtat d’oportunitats comporta facilitar l’accés als drets en igualtat de condicions per a tota la ciutadania.

En conseqüència, hem de concebre tots els productes, béns, entorns i servei sobre la base del paradigma del disseny universal que beneficia a les persones de totes les edats i capacitats, facilita la no discriminació i és un instrument que permet portar una vida més autònoma en tot el cicle de vida.

10

El dret a l’autonomia personal se sustenta en la llibertat i igualtat, en la diversitat o la diferència i en la corresponsabilitat social, individual i col·lectiva.