La Confederació Espanyola de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica, COCEMFE, impulsa el manifest “L’Autonomia Personal, una qüestió de justícia i igualtat” per demanar als poders públics i al conjunt de la societat que adoptin les mesures necessàries perquè totes les persones puguin exercir el seu dret a l’autonomia personal, és a dir, a viure lliurement conforme a la seva voluntat, condició essencial de tot ciutadà plenament actiu i inclòs en la seva comunitat.

La Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat i el seu Protocol Facultatiu, de l’any 2006, reconeix en el seu preàmbul “la importància que per a les persones amb discapacitat revesteix la seva autonomia i independència individual, inclosa la llibertat de prendre les seves pròpies decisions”.

A més, els principis generals de la Convenció, recollits en el seu article 3, citen el respecte a la dignitat inherent; l’autonomia individual, inclosa la llibertat de prendre les pròpies decisions i la independència de les persones; la no discriminació; la participació i inclusió plena i efectiva en la societat, la igualtat d’oportunitats i l’accessibilitat. Tots ells són requisits indispensables per a l’autonomia personal.

De la mateixa manera, els articles 5 (no discriminació), 9 (accessibilitat) i 14 (llibertat i seguretat de la persona) de la Convenció aborden aspectes que entren de ple en el dret a l’autonomia personal, encara que ho fa amb especial importància el 19, que tracta el “Dret a viure de forma independent i a ser inclòs en la comunitat”.

No obstant això, i malgrat el mandat clar i ferm de la Convenció, així com de la transposició feta a la legislació espanyola en la Llei 26/2011, d’1 d’agost, d’adaptació normativa a la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat; del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social; i de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència, la realitat és que moltes persones continuen veient conculcat el seu dret a l’autonomia personal, fet que té especial incidència en el col·lectiu de les persones amb discapacitat.

Per tot el que s’ha exposat, des de COCEMFE exigim a les administracions públiques i a la societat en el seu conjunt que:

  • Promoguin i garanteixin el respecte a la dignitat inherent de totes les persones, la seva igualtat i la no discriminació. Només sota aquests principis estarà assegurat el dret a l’autonomia personal.
  • Prenguin les mesures necessàries perquè totes les persones puguin exercir el seu dret a l’autonomia personal, és a dir, puguin prendre les seves pròpies decisions sense ingerències externes, viure on decideixin i baix principis i valors propis.
  • Promoguin totes les accions en el camp legislatiu, educatiu i de sensibilització social per afavorir i garantir el respecte a les capacitats i aportacions que fan les persones amb discapacitat a la societat per a construir una societat inclusiva.
  • Desenvolupin íntegrament el contingut de la citada Llei 39/2006 de Promoció de l’Autonomia Personal, especialment els aspectes relatius al foment de l’autonomia, clarament relegats en favor de la dependència passiva.
  • Impulsin l’accessibilitat universal en productes, béns, entorns i serveis per a avançar positivament cap al disseny universal, una cultura que ens acosta a la societat del bé comú en beneficiar a persones de totes les edats i capacitats, facilitar la no discriminació i ser un instrument per a portar una vida més independent.

COCEMFE promou aquest manifest amb la voluntat d’aconseguir aquestes metes i facilitar la presa de decisions que les facin possibles, per a això:

Assumeix el compromís de difondre a través de la seva xarxa d’entitats aquest manifest i de facilitar l’adhesió al mateix a administracions, corporacions locals, organismes i institucions que així ho estimin oportú. A aquest efecte, promourà conjuntament amb administracions/institucions accionis de sensibilització i formació o qualsevol mesura que es consideri oportuna.

Fem públic aquest manifest el 20 de febrer, Dia Mundial de la Justícia Social.

Confederació Espanyola de Persones amb Discapacitat Física i Orgánica (COCEMFE)